Winter Saison :  120 Euro 

Out of Saison 130 Euro

Summer Saison : 145 Euro 

Cleaning :60 Euro 

112112/AL